วันพุธ, กรกฎาคม 27, 2559

โครงการอบรมสร้างผู้นำสตรีรุ่นใหม่

คริสตจักรภาคที่ 3  โดยคณะกรรมการดำเนินงานสตรีภาคที่ 3
จัดโครงการอบรมสร้างผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ในวันที่  23 - 24  กรกฎาคม  2016
ณ คริสตจักรที่ 1 ลำปาง  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 31 ท่าน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพร ผู้นำสตรีรุ่นใหม่ทุกท่าน
ในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผล ในคริสตจักร ชุมชน และประเทศชาติ

วันอังคาร, กรกฎาคม 26, 2559

โครงการสัมมนาเยาวชนรักษ์โลก ครั้งที่่ 1

คริสตจักรภาคที่ 3
จัดโครงการสัมมนาเยาวชนรักษ์โลก ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่  15 - 16  กรกฎาคม  2016
ณ คริสตจักรแม่พริกพันธกิจ และ เขตอนุรักษ์ป่าแม่วะ
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 คน หลังจากการสัมมนาเสร็จแล้ว
 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
ที่เขตอนุรักษ์ป่าแม่วะ จ.ตาก
 จำนวน 2 ฝาย  และซ่อมแซมฝายที่ชำรุด  จำนวน 2 ฝาย


อนุชนรักษ์โลก "สร้างฝายชะลอน้ำ"

โครงการสร้างผู้นำเพื่อการประกาศพระกิตตคุณกับเด็ก

คริสตจักรภาคที่ 3 ได้จัดโครงการสร้างผู้นำเพื่อการประกาศพระกิตติคุณกับเด็ก 
เมื่อวันที่  18 - 20 กรกฎาคม  2016  ที่คริสตจักรเขลางค์พันธกิจ  
โดยมีทีมวิทยากรคือ อ.หนึ่งฤทัย   เฉลิมเมือง และครอบครัว 
ผู้รับใช้ด้านพันธกิจเด็กคริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน  
ในวันสุดท้าย ผู้เข้าอบรมได้ไปประกาศกับเด็ก
ที่หมู่บ้านเมาะสถานี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
มีเด็ก ๆ ทั้งหมด 21 คน